سرچشمه بیداری اسلامی در دنیای اسلام تشکیل نظام جمهوری اسلامی است

سرچشمه بیداری اسلامی در دنیای اسلام تشکیل نظام جمهوری اسلامی است

هر ملتی که امروز از شرایط نابرابر نظام سلطه در جهان رنج می‌برد، اگر بداند … جمهوری اسلامی حرفش چیست، بالقوه جزو سربازان جمهوری اسلامی است؛ بعضی‌ها هم بالفعل. این ی...
جمهوری اسلامی دارای زایش فکری است

جمهوری اسلامی دارای زایش فکری است

در مقابل سترون و نازا بودن غرب در برونزائی اندیشه های نو – که بعد از اومانیسم و مکتبهائی که متکی به اومانیسم هستند و فلسفه های زائیده و منشأ گرفتهی از اومانیسم غربی، ...
معنای جمهوری اسلامی در کلام امام خمینی (ره)

معنای جمهوری اسلامی در کلام امام خمینی (ره)

امام فرمودند «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد». «جمهوری» یعنی تکیه‌ی به قوّت مردم، قدرت مردم، اراده‌ی مردم، ایمان مردم، ابتکارات مردم؛ یعنی نیروی ان...
سخن نویی که انقلاب اسلامی عرضه کرد

سخن نویی که انقلاب اسلامی عرضه کرد

انقلاب اسلامی یک پیشنهاد جدید، یک حرف نو برای زندگی انسانها بود. دنیای اسیر قدرتمندی و بازی قدرت قدرتمندان که به‌خاطر حفظ قدرت خودشان مردم را سوق میدادند به‌سمت م...