دو عنصر اساسی برای ایجاد یک تمدن اسلامی

دو عنصر اساسی برای ایجاد یک تمدن اسلامی

برای ایجاد یک تمدّن اسلامی – مانند هر تمدّن دیگر – دو عنصر اساسی لازم است: یکی تولید فکر، یکی پرورش انسان. فکر اسلامی مثل یک دریای عمیق است؛ یک اقیانوس است. هر کس که لب ...
تدوین فرهنگ زندگی لازمه اصلی شکل گیری تمدن نوین اسلامی

تدوین فرهنگ زندگی لازمه اصلی شکل گیری تمدن نوین اسلامی

باید ما به دنبال این باشیم که فرهنگ زندگی را تبیین کنیم، تدوین کنیم و به شکل مطلوب اسلام تحقق ببخشیم. البته اسلام بُنمایه‌های یک چنین فرهنگی را برای ما معین کرده اس...
راه برافراختن پرچم تمدّن نوین اسلامی چیست؟

راه برافراختن پرچم تمدّن نوین اسلامی چیست؟

راهش تربیت نسلی است با یک خصوصیّاتی که آن خصوصیّات اینها است؛ یک نسلی باید به وجود بیاید شجاع، باسواد، متدیّن، دارای ابتکار، پیش‌گام، خودباور، غیور؛ -البتّه خوشبخ...