سرچشمه بیداری اسلامی در دنیای اسلام تشکیل نظام جمهوری اسلامی است

سرچشمه بیداری اسلامی در دنیای اسلام تشکیل نظام جمهوری اسلامی است

هر ملتی که امروز از شرایط نابرابر نظام سلطه در جهان رنج می‌برد، اگر بداند … جمهوری اسلامی حرفش چیست، بالقوه جزو سربازان جمهوری اسلامی است؛ بعضی‌ها هم بالفعل. این ی...
جمهوری اسلامی دارای زایش فکری است

جمهوری اسلامی دارای زایش فکری است

در مقابل سترون و نازا بودن غرب در برونزائی اندیشه های نو – که بعد از اومانیسم و مکتبهائی که متکی به اومانیسم هستند و فلسفه های زائیده و منشأ گرفتهی از اومانیسم غربی، ...
معنای جمهوری اسلامی در کلام امام خمینی (ره)

معنای جمهوری اسلامی در کلام امام خمینی (ره)

امام فرمودند «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد». «جمهوری» یعنی تکیه‌ی به قوّت مردم، قدرت مردم، اراده‌ی مردم، ایمان مردم، ابتکارات مردم؛ یعنی نیروی ان...
سخن نویی که انقلاب اسلامی عرضه کرد

سخن نویی که انقلاب اسلامی عرضه کرد

انقلاب اسلامی یک پیشنهاد جدید، یک حرف نو برای زندگی انسانها بود. دنیای اسیر قدرتمندی و بازی قدرت قدرتمندان که به‌خاطر حفظ قدرت خودشان مردم را سوق میدادند به‌سمت م...
مفهوم پیشرفت در ادبیات انقلابی امام خمینی (ره)

مفهوم پیشرفت در ادبیات انقلابی امام خمینی (ره)

وقتی ادبیات انقلابی امام را ملاحظه میکنید، می‌بینید تکیه‌ی اصلی بر روی ساخت درونی ملت است؛ احیای روح عزت، نه با تفاخر، نه با غرور، نه با به‌خودبستن، بلکه با استحک...
دو عنصر اساسی برای ایجاد یک تمدن اسلامی

دو عنصر اساسی برای ایجاد یک تمدن اسلامی

برای ایجاد یک تمدّن اسلامی – مانند هر تمدّن دیگر – دو عنصر اساسی لازم است: یکی تولید فکر، یکی پرورش انسان. فکر اسلامی مثل یک دریای عمیق است؛ یک اقیانوس است. هر کس که لب ...