روز وحدت حوزه و دانشگاه/۶

مقام معظم رهبری:

ترکیب این دو نهاد علمی، ترکیبی است که اگر به درستی، زوایای معنای رمزی آن شناخته شود، برای کشور و آینده خوب است و برای دشمنان و نیروهای مهاجم کینه ورز خارجی و ایادی آن‌ها بسیار تلخ و گزنده است.

۲۷ / آذر ماه / ۱۳۷۳٫