روز مهندس

مقام معظم رهبری:

باید تلاش کنید در بخش‌های مختلف کشور مسئله «ما می‌توانیم» را در عمل به مردم نشان دهید و با شناخت خلأها و نیازهای کشور، به سمت انجام کارهای نکرده و زمین مانده بروید.

۶ / بهمن ماه / ۱۳۹۳٫