حماسه نهم دی/۳

مقام معظم رهبری:
حادثه‌ی نهم دی یک حادثه‌ی عجیبی است؛ به خاطر دلبستگی مردم به نظام بود. این ها نشان دهنده‌ی اعتماد مردم است. متأسفانه می شنویم همین طور در اظهارات مصلحت‌جویانه، مکرر میگویند: آقا اعتمادِ از دست رفته‌ی مردم را برگردانید! کدام اعتمادِ از دست رفته؟! مردم به نظام اعتماد دارند، نظام را دوست دارند، از نظام دفاع می کنند.
۱۶ / مرداد ماه / ۱۳۹۰٫