حماسه نهم دی/۲

مقام معظم رهبری:
گناه بزرگی که برخی از دست‌اندرکاران فتنه‌ها در کشور انجام می دهند، امیدوار کردن دشمن است؛ دشمن را امیدوار می کنند که میتواند منفذی در بین مردم، در بین عوامل گوناگون، در بین مسئولان نظام باز کند.
۸ / دی ماه / ۱۳۸۹٫